Portraits of Guria

girls on the beach taking photos

Let’s take a selfie

Pankisi Gorge, Georgia